Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel is opgericht in 1920. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van De Maatschappij, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI en NLingenieurs.

Deze organisaties benoemen ook de aan de Stichting verbonden arbiters. De Stichting stelt zich ten doel het doen beslechten van geschillen die verband houden met de metaal-, electrotechnische, electronica- en kunststofindustrie, alsmede met de handel in de producten van deze industrieën en aanverwante sectoren. Hiertoe behoren ook geschillen op automatiseringsgebied.

Aan de Stichting zijn arbiters verbonden, die specifieke deskundigheid bezitten op de terreinen waarop de geschillen die aan de Stichting worden voorgelegd zich afspelen. Sommige van de arbiters zijn arbiter-jurist. De statuten van de Stichting kennen, naast de gewone procedure, de mogelijkheid van een versnelde behandeling, een arbitraal kort geding en opneming van het werk.